วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขายสระว่ายน้ำจากintexดีจิงๆถ้าเราสังเกตดูเวลาที่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เวลาเต้าจะเข้ไไปในธุรกิจใหม่ๆ หลายๆกลุ่ม พอเริ่มเอง นั้งแต่ต้นกิล้มไม่เป็นทำ บางครํ่ง์เกิด ’’หนี้สินมหาศาล” ตามมา ในขณะที่บางกลุ่มยอมจ่ายแพงหน่อย ซื้อกิจการ เพื่อที่จะไต้รับ “องค์ความรู้’ (know-how) เพื่อที่จะไม่ต้องนั้งต้นใหม่ นี้ขนาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่มีนั้งก่าล้งคนขายสระน้ําเป่าลมราคาถูก และก่าล้ง ทรัพย์บางครํ่งต้งไม่กล้าเริ่มธุรกิจ'ใหม่แบบที่ต้องเริ่มนั้งแต่ศูนย์เราเองกิคงต้องกล้บมาพิจารณาว่า “ถ้าให้ทุ่มไปหนักๆ นั้งแต่แรก” ในสภาวะที่ “คาบลูกคาบดอก” จะทำให้เรา“เสี่ยงตาย” หรือ “ไต่ไม่คุ้มเสีย” เกินไปหรือไม่ ต้นนี้ผู้อ่านต้อง เก็บไปคืดถ้นเอาเอง.

มีสุภาษิตที่น่าเชื่อถือได้(อย่างน้อยผมก็เป็นคนนึงที่เชื่อ) ก็คือ “หากคนเราทำอะไรเพียงอย่างหนึ่ง เป็นเวลา ครบ 10,000 ชัวโมง เด้าคนนั้นจะกลายเป็นผู้เชี่ยวขายสระน้ําเป่าลม intexชาญในทํน่ที” ถ้านับว่าว้น่หนึ่งมีเวลา 8 ชัวโมง ก็เท่าถ้บคืดเป็น เวลา 1,250 วน หรือราวๆ สามปีครึ่งโดยประมาณ
ในขณะที่มีสุภาษิตของคนญี่ปุน่ ก็ได้กล่าวไว้ว่า “ในชีวิตของคนหนึ่งคน มีเวลาพอจะสำเร็จได้ขายสระน้ําเป่าลมขนาดใหญ่ เพียงเรื่องเดียว” ซึ่งก็คงจะหมายถืงว่าหากมุ่งไปทางใด ต้องมุ่งไปให้รู้จรืง (มีน้าล่ะ.. คนญี่ปุ, นถืงมีผลิตภํณฑ์'ที่เก่าแก่ตกทอดก้นมา ตัวยสูตรลบโบราณ โดยเฉพาะพวกที่เป็นอาหารหรือเวชภณฑ์)
ในการลงทุนก็เช่นเดียวถ้น ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจเองก็ดี หรือการลงทุน ในที่ดิน หรือลงทุนอาคารปล่อยให้ เช่าหรือแม้แต่การลงทุนผ่านตลาดหล้กทรัพย์ ผมเชื่อว่าทุกอย่างม้นมี “ธรรมชาดี” ขายสระน้ําเป่าลม ชลบุรีของม้น เป็น “ธรรมชาดี” ที่เราอาจจะ ย์งไม่ทราบหรือย์งไม่เข้าใจ จนกว่าจะพบเจอด้วยตนเอง และถ้าเราไม่ท้อไปเสียก่อน เราอาจจะพบถ้บความสำเร็จได้
ผมมีเรึ่องของขายสระน้ําเป่าลม คนขายหมูสะเต๊ะที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง ซึ่งก็มีปญหาตามแบบฉษับของคนขายหมูสะเต๊ะ โดยที่เด้าเริ่มทำรันแรกๆ ก็ย์งไม่อร่อยและมีด้นทุนที่สูง เด้าก็พยายามปรับปรุงแก่ไขในทุกๆ จุด นั้งแต่การใช้ นํ้าแข็งบดเท่านั้น เพื่อที่จะให้ทุกส่วนของเนื้อที่แช่มีความเย็นเสมอถ้น มีการเกลี่ยถ่านเพื่อให้ใฟระอุแต่ใช้ถ่านน้อย เพื่อความประหย์ด เป็นด้น สุดท้ายกลายเป็นว่าขายดิบขายดีจนกระทงมีชื่อเสียงโต่งด้ง ด้วอย่างที่ยกมานื้ ก็เพื่อแสดงถืงว่าการยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดและพยายามปรับปรุงแก่ไข จะทำให้เราประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด และถึงแม้ว่าจะอยู่จนครบ 10,000 ชั่วโมง แต่ถ้าหากไม่มีการพีฒนา ปรับปรุงข้อด้อยแล้วนั้น ถึงจะอยู่มานาน ก็อาจจะกลายเป็นอยู่แบบ กะโหลกกะลาอยู่ในสภาพ ด้นทุรังเพราะ ทำในสิ่งเดิมๆ โดยที่หว้งว่าผลล้พธ์ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับคนขายหมูสะเต๊ะคนนื้ ตอนนี้